nimble_asset_icon-white

Vítejte v

projektu Restat

Přístupný cestovní ruch (PCR) je rozvíjející se odvětví s velkou ekonomickou hodnotou, solidním potenciálem růstu a významným sociálním dopadem. Bohužel je také z velké části opomíjený nebo považovaný za neuskutečnitelnou výzvu. A to jak ze strany zainteresovaných struktur a poskytovatelů odborného vzdělávání, tak také ze strany soukromého sektoru (European Commission´s Study of (2015)). Přístupný cestovní ruch představuje dosti významnou oblast cestovního ruchu, díky které se Evropa může stát „světovou turistickou destinací č. 1 “ (EC- COM(2010) 352). Zároveň také představuje oblast pro rozvoj turismu v menších lokalitách, které zůstaly mimo urbanizační vlivy, a se svým autentickým kulturním dědictvím a přírodním bohatstvím jsou čím dál, tím více atraktivní v rámci ekologického a tradičního cestovního ruchu.

Pokud pomineme architektonické bariéry, jsou lidé pracující v turismu stále největší překážkou úspěšného zavádění PCR. Děje se tak v důsledku nedostatku dostupného vzdělávání – ať již jednotlivých odborných kurzů nebo centrálního vzdělávacího systému. Projekt RESTAT – „Rozpoznání dovedností podporující pozitivní změnu v oblasti přístupného cestovního ruchu“ si klade za cíl tento nedostatek vyřešit tím, že nabídne komplexní řešení. To poskytne lidem pracujícím v oblasti cestovního ruchu kompetence, na základě kterých budou schopni nabídnout služby šité na míru turistům se specifickými potřebami. Získané kompetence znatelně ovlivní vizi, jak nabízet služby turistům se specifickými potřebami a lidé, kteří je budou využívat, začnou svým působením dále přirozeně propagovat PCR.

nimble_asset_restat-team
nimble_asset_restat-tools

Projekt RESTAT je multidisciplinárním partnerstvím sestávající ze 6 partnerů z pěti různých zemí. Pod vedením obce Tusa bude pracovat na vývoji čtyř hlavní výstupů:

  • Výzkumná studie mapující praktické dovednosti v kontextu zaměstnání (IO1) s cílem identifikovat soubor žádoucích dovedností pro PCR, které je potřeba pro výkon práce v oblasti PCR obsáhnout. A dále soubor perspektivních pracovních příležitostí pro ty, kteří disponují dovednostmi uplatnitelnými v PCR. Tato studie bude jakýmsi kompasem pro práci na dalších výstupech.
  • Nástroj podporující získávání a zároveň potvrzující úroveň získaných znalostí a dovedností (IO2), který objektivně vyhodnocuje a klasifikuje úroveň znalostí v PCR, které lidé pracující v oblasti cestovního ruchu dosáhli v návaznosti na absolvování série testovacích a výukových příkladů.
  • Vzdělávací kurz (IO3) se 4 moduly specifického školení na střední úrovni složitosti. Kurz je určen lidem pracujícím v oblasti cestovního ruchu (zaměstnancům) a manažerům turistických center. Přispívá ke zvýšení kvality služeb. Ať již z pohledu profesionality poskytování, plánování, zábavnosti i přizpůsobení služeb různým specifickým potřebám.
  • Nástroj kariérního poradenství (IO4), jehož cílem je zvýšit zaměstnatelnost a pracovní mobilitu lidí pracujících v cestovním ruchu. Zaměřuje se na stanovení nejvhodnějších kariérních možností v návaznosti na osobnostní charakteristiku a úroveň znalostí/dovedností, kterými konkrétní člověk oplývá.

Při realizaci projektu bude uplatněn holistický přístup. Všechny čtyři výstupy na sebe budou navazovat, tj. vývoj každého následujícího výstupu bude záviset na zjištěních a výsledcích toho předchozího. IO1 bude využívat Delphiho metody pro dotazníková šetření, rozhovory a setkání odborníků u kulatého stolu. K získání co nepřesnějších odpovědí budou k setkání u kulatých stolů přizváni odborníci a bude zjišťována i vzájemná zpětná vazba. IO2 bude vytvořen pomocí baterie interaktivně, graficky zpracovaných testovacích otázek v různých formátech, celkově upravena v uživatelsky příjemném prostředí. Cílem je, aby hodnocení bylo objektivní a také včlenitelné do osvědčení potvrzující jiné dovedností. IO3 bude vytvořen ve formátu vzdělávacího kurzu s neomezeným počtem účastníků (MOOC). 4 vzdělávací moduly budou vytvořeny pomocí různých formátů vzdělávacího obsahu (texty, videa, webináře, virtuální skupiny, cvičení a testy). IO4 poskytne inovativní profilový software poskytující doporučení na základě kombinace znalostí/ dovednosti a osobnostních rysů. Každý z projektových výstupů bude dále hodnocen v rámci „systému EQAVET“ (evropský rámec pro podporu zajišťování kvality v odborném vzdělávání), který umožní revizi a další vylepšení.

nimble_asset_restat-evaluation
nimble_asset_restat-users

Pokud jde o cílové skupiny účastníků, projekt RESTAT usiluje o zapojení těchto čtyř skupin:

  • A – Manažeři působící v oblasti cestovního ruchu a poskytovatelé odborného vzdělávání, kteří usilují o zvýšení kvality služeb;
  • B – Lidé pracující v cestovním ruchu a odborníci působící v cestovním ruchu (včetně sezónních);
  • C – Ústřední a místní orgány hledající možnosti strategického rozvoje;
  • D – Zaměstnavatelé, agentury práce a zájmové skupiny.

Dlouhodobým cílem projektu RESTAT je učinit z přístupného cestovního ruchu pulzující, ekonomický sektor dostupný na úrovni menších měst. S dobře připravenou pracovní silou podporující udržitelný rozvoj, odpovědný cestovní ruch a hodnotovou orientaci rovných příležitostí. Projekt rovněž usiluje o přispění k evropským harmonizačním schématům pro uznávání, ověřování a lepší využívání dovedností a kvalifikací pracovníků.