Το πρόγραμμα

Περιγραφή του προγράμματος

Ο προσβάσιμος τουρισμός (ΠΤ) είναι ένας αναδυόμενος τομέας με μεγάλη οικονομική αξία, ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης και σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, ωστόσο παραμελήθηκε ή θεωρήθηκε μια τεράστια πρόκληση τόσο από τις δεκτικές δομές όσο και από τους παρόχους ΕΕΚ (μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015 ) Ωστόσο, ο προσβάσιμος τουρισμός (ΠΤ) αποτελεί σημαντικό τμήμα της αγοράς για να καταστεί η Ευρώπη “Νο1 Τουριστικός Προορισμός στον κόσμο” (EC-COM (2010) 352), καθώς και ένας εύλογος και εξειδικευμένος μοχλός ανάπτυξη για τις μικρές κοινότητες που βρίσκονται εκτός ιστού αστικοποίησης , με αυθεντική πολιτιστική κληρονομιά και φυσικά τοπία. Ο προσβάσιμος τουρισμός (ΠΤ) αποδεικνύεται ήδη ελκυστικός για την αυξανόμενη τάση του οικολογικού και πρωτότυπου τουρισμού.

Εκτός από τα αρχιτεκτονικά εμπόδια, οι ανθρώπινοι πόροι εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιτυχή προώθηση της του προσβάσιμου τουρισμού λόγω της έλλειψης διαθέσιμων μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και της έλλειψης κεντρικού προγράμματος κατάρτισης. Το πρόγραμμα RESTAT στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτού του χάσματος προσφέροντας μια συγκροτημένη λύση για να καταστήσει τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες του τουρισμού ικανούς να προσφέρουν ποικίλες και προσαρμοσμένες υπηρεσίες σε τουρίστες με ειδικές ανάγκες και συγκεκριμένα, να ενεργήσουν οι ίδιοι ως οι πραγματικοί φορείς προώθησης του προσβάσιμου τουρισμού.

Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα RESTAT θα αναπτυχθεί μέσα από μια πολυτομεακή σύμπραξη αποτελούμενη από 6 εταίρους από πέντε χώρες υπό την καθοδήγηση του Δήμου της Τούσας (Ιταλία) και θα αναπτύξει τέσσερα βασικά αποτελέσματα:

  • Μια Δοκιμαστική Μελέτη Πρακτικών Δεξιοτήτων και Απασχόλησης (IO1) για τον εντοπισμό ενός συνόλου επιθυμητών δεξιοτήτων για τον προσβάσιμο τουρισμό που είναι πιθανό να ενσωματωθούν στην εργασία, καθώς και ένα σύνολο Προοπτικών Ευκαιρίας για την Επαγγελματική Ικανότητα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για επαγγελματίες στον προσβάσιμο τουρισμό.
  • Ένα εργαλείο υποστήριξης δεξιοτήτων (IO2) για την αντικειμενική αξιολόγηση, αναγνώριση και ακόμη ταξινόμηση του επιπέδου των δεξιοτήτων που έχουν οι εργαζόμενοι στον προσβάσιμο τουρισμό μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας σειράς μαθημάτων.
  • Ένα μάθημα αναβάθμισης (IO3) με 4 ειδικές ενότητες κατάρτισης μεσαίου επιπέδου, χρήσιμο τόσο για εργαζόμενους στον τουρισμό όσο και για τους διευθυντές έτσι ώστε να κάνουν τις υπηρεσίες τους πιο επαγγελματικές, πιο οργανωμένες, διασκεδαστικές και προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ειδικές ανάγκες.
  • Ένα εργαλείο καθοδήγησης καριέρας (IO4) για την τόνωση της απασχολησιμότητας και της εργασιακής κινητικότητας των επαγγελματιών του τουρισμού που θα τους δείχνει τις πλέον κατάλληλες επιλογές σταδιοδρομία, οι οποίες θα βασίζονται στις δύο επικυρωμένες δεξιότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους.

Εφαρμόζοντας μια συγκροτημένη προσέγγιση, και τα 4 Πνευματικά Προϊόντα θα συνδέονται μεταξύ τους με οργανικό τρόπο, δηλαδή η ανάπτυξη του επόμενου Πνευματικού Προϊόντος θα εξαρτάται και θα συνεχιστεί από τα ευρήματα και το αποτέλεσμα του προηγούμενου. Μεμονωμένα, το ΠΠ1 θα ακολουθήσει τη μέθοδο Delphi κατά τη δημιουργία των ερωτηματολογίων, των συνεντεύξεων και των ομάδων εστίασης, χρησιμοποιώντας μια ομάδα εμπειρογνωμόνων και αξιολόγηση από ομοτίμους για να επιτρέψει πιο συγκλίνουσες τελικές απαντήσεις. Το ΠΠ2 θα χρησιμοποιήσει μια πλούσια τράπεζα ερωτήσεων, χρησιμοποιώντας διαδραστικά γραφικά που εξασφαλίζουν μια φιλική προς το χρήστη εμπειρία, με στόχο την παραγωγή αντικειμενικής αξιολόγησης που να είναι ενσωματωμένη σε άλλα διαβατήρια δεξιοτήτων. Το ΠΠ3 θα στηθεί σε μια πλατφόρμα τύπου MOOC, που περιλαμβάνει πολλαπλές φόρμες (κείμενα, βίντεο, διαλέξεις για webinars, εικονικές ομάδες, ασκήσεις και δοκιμές) για κάθε ενότητα κατάρτισης. Το ΠΠ4 θα παρέχει ένα πρωτοποριακό λογισμικό δημιουργίας προφίλ που συνδυάζει τις δεξιότητες και την προσωπικότητα δίνοντας τις σωστές συμβουλές για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Επιπλέον, κάθε Πνευματικό Προϊόν θα ακολουθεί αυστηρά τη διαδικασία EQAVET για να επιτρέψει τη δοκιμή, την αναθεώρηση και τη βελτίωση.

Όσον αφορά τις ομάδες-στόχους των συμμετεχόντων, το RESTAT θα προσπαθήσει να εμπλέξει τις ακόλουθες τέσσερις ομάδες τόσο στις δραστηριότητες υλοποίησης όσο και στις δραστηριότητες διάδοσης:

Α – Διευθυντές και πάροχοι ΕΕΚ που επιδιώκουν την αύξηση των υπηρεσιών και της ποιότητας.

B – Εργαζόμενοι και επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου (συμπεριλαμβανομένων των εποχιακών).

Γ – Κεντρικές και τοπικές αρχές που αναζητούν στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης.

Δ – Εργοδότες, πρακτορεία εργασίας και ομάδες υποστήριξης.

Μακροπρόθεσμα, το RESTAT στοχεύει να καταστήσει τον Προσβάσιμο Τουρισμό έναν ζωντανό οικονομικό τομέα σε μικρότερες πόλεις με το καλά προετοιμασμένο εργατικό δυναμικό για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, και της κοινωνικής αξίας των ίσων ευκαιριών. Επιδιώκει επίσης να συμβάλει στα ευρωπαϊκά συστήματα εναρμόνισης για την αναγνώριση, την επικύρωση και την καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων και των προσόντων των εργαζομένων.